• F 部執行長
 • Division F Director
 • Li-Wen Chen
 • IP5,CC,CL
 • 0928-383-823
  • F 部課程品質執行長
  • Assistant Division F Director Program Quality
 • Chus. Chi Chen
 • LD4
 • 0916-042-111
  • F 部分會成長執行長
  • Assistant Division F Director Club Growth
 • LEE-PING HSU
 • CL
 • 0956-161-268
  • F 部行政長
  • Division F Administration Manager
 • Chu Mei Lin
 • 0988-318-866


  • F1 區執行長
  • Area F1 Director
 • YI YING WU
 • 0985-661-781
  • F1 區課程品質執行長
  • Assistant Area F1 Director Program Quality
 • Tiger 
 • 0926-187-899
  • F1 區分會成長執行長
  • Assistant Area F1 Director Club Growth
 • Wan cheng Lin
 • 0958-979-511
  • F1 區行政長
  • Area F1 Administration Manager
 • zhehao Zhang
 • EC


 • Wing 
 • 陳仁智
  Jinchih chen
 • 0963-917-010
 • 卓瑞峰
  Tiger 
 • 0926-187-899
 • 梁鎮江
  Parson Liang
 • 0912-636-555
 • 張哲浩
  Che-Hao Chang
 • EC2
 • 0909-870-458
 • 林芯璦
  Emma Lin
 • MS1
 • 0985-277-097


  • F2 區執行長
  • Area F2 Director
 • Shu-Chuan Hong
 • DTM
 • 0934-256-128
  • F2 區課程品質執行長
  • Assistant Area F2 Director Program Quality
 • A-FANG LEE
 • CC, CL
 • 0912-679-050
  • F2 區分會成長執行長
  • Assistant Area F2 Director Club Growth
 • Li-Ling Cheng
 • ACB
 • 0932-586-367
  • F2 區行政長
  • Area F2 Administration Manager
 • Su-Chiu Chiang
 • DTM
 • 0972-366-808


 • 黃寶慧
  PAO-HUEI HUANG
 • ACB
 • 0935-035-213
 • 陳品元
  CHEN PIN YUAN
 • C.C
 • 0952-323-272
 • 白俊松
  JANE SONG PAI
 • CL
 • 0935-951-688
 • 劉羿宏
  Yihong Liou
 • 0978-632-767
 • 霧峰藍正龍
  Amos Tsai
 • 【演講會最帥的男人】
 • 0987-486-140
 • 許莉屏
  LEE-PING HSU
 • CL
 • 0956-161-268


  • F3 區執行長
  • Area F3 Director
 • Shu-Mi Su
 • PI2
 • 0919-743-511
  • F3 區課程品質執行長
  • Assistant Area F3 Director Program Quality
 • Yu-Xian Liu
 • DTM
 • 0936-786-828
  • F3 區分會成長執行長
  • Assistant Area F3 Director Club Growth
 • Yi-Zhu Wang
 • CC, CL
 • 0932-680-679
  • F3 區行政長
  • Area F3 Administration Manager
 • Jin-Tsei Shie
 • ACB, CL
 • 0933-295-771


 • 謝金財
  Jin-Tsei Shie
 • ACB, CL
 • 0933-295-771
 • 謝采芳
  Li-Zih Shie
 • 0937-777-818
 • 王麗莉
  Lili Wang
 • EH2
 • 0963-125-068
 • 黃秀滿
  Hsiu Man Huang
 • DL2
 • 0915-351-316
 • 黃湄瀠
  MEI-YING HUANG
 • 0933-806-621
 • 鄭志豪
  Jhih-Hao Jheng
 • ACB,CL
 • 0928-962-391


  • F4 區執行長
  • Area F4 Director
 • Amy Wu
 • CC,CL
 • 0961-123-158
  • F4 區課程品質執行長
  • Assistant Area F4 Director Program Quality
 • Suejen Zheng
  • F4 區行政長
  • Area F4 Administration Manager
 • Vicky Li
 • 0900-253-647
 • 洪素宜
  Yitta Hung
 • 0921-661-716
 • 吳佩儒
  Pei-Ju Wu
 • CC, CL, DL5
 • 0905-663-136
 • 張語涵
  YU HAN CHANG
 • PM2-2
 • 0918-568-634
 • 朱翠菊
  chu Tsui Chu
 • 2-2
 • 0921-354-688
 • 魏聰輝
  Sou Ki Gi
 • EH3
 • 0935-730-928
 • 詹鎮瑋
  CHEN WEI CHAN
 • 0982-848-664
 • 楊翠敏
  Tsui-min Yang
 • SR1
 • 0972-712-017
 • 洪尚廷
  Shang Oliver
 • 0988-537-116